Satın alınan bir ürünün bozulması yada herhangi bir özelliğini yitirmesi durumunda yetkili servis tarafından ürünün ücretsiz tamir edilmesini sağlayan belgedir. Ürünün garanti süresi sınırlıdır ve bu süre ürüne göre değişiklik gösterebildiği gibi belirli ürünlerde, belirli bir ücret ödenerek süresi uzatılabilen güvence belgesidir aynı zamanda. En az 2 seneden başlayan bu belgeler bakanlık onayı alıp daha uzun süreler için geçerli olabilir. Türkiye’de ve Dünya’da teknolojik ürünlere en az 2 sene garanti verilmektedir.

Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Belirtilen kapsamdaki bir sorun durumunda tüketicinin elindeki mal ya tamir edilir ya da tamir uzun sürecekse yenisiyle değiştirilir.

Garanti Belgesi, malın kaliteli olduğunu gösteren bir belge değildir. Bu belge, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, tüketiciye ilgili Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarını belirten ve onu bu konuda bilgilendiren bir belgedir.
Firmaların Garanti belgesi verebilmesi için öncelikli olarak TSE tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalar; Belirlenen ürün listesine göre tüketicilere yönelik malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Bu belgenin 6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir.28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Garanti Belgesinde Şu Zorunlu Unsurlar Yer Almalıdır:
• – İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
• – Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
• – Fatura tarih ve sayısı,
• – Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
• – Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
• – Garanti süresi,
• – Azami tamir süresi,
• – Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
• – Malın ücretsiz tamir, değistirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
• – Kullanım hataları,
• – Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
• – Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Firma olarak Garanti belgesi ürün listesi kapsamında yer alan ürünleriniz için müşteri memnuniyetinizi ve güvenilirliğinizi arttırmak için en önemli unsurlardan biri olan garanti belgesi vermenizi öneriyoruz.