TSE – TSEK Hizmet Yeterlilik Belgesi
TSE kurumu tarafından verilen belgelerdir. TSE Belgesi üretilen bir malın, ilgili Türk standardına uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem olduğunda TSE’nin garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK üretilen bir malın henüz Türk standardı olmadığında başka ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından uygun kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem olduğunda TSE’nin garantisi altında olduğunu ifade eder.

Hizmet Yeterlilik Belgesi ise,firmanın yaptığı iş ve hizmetlerin kalitesinin belgelenmesi hizmetidir. Firmanın verdiği hizmetlerin kalitesinin Türk Standartları Enstitüsüne uygun olduğunu ve TSE garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSE ve TSEK Belge Alımı İçin Gerekli Evraklar:
1. Marka Tescil Belgesi
2. İmza Sirküleri
3. Faaliyet belgesi
4. Ticaret sicil gazetesi
5. Ürünle ilgili teknik doküman ve katalog
Hizmet Yeterlilik Belgesi Alımı İçin Gerekli Evraklar:
1. İmza sirküleri
2. Faaliyet Belgesi
3. Belediye ruhsatı
4. İşyeri sigorta poliçesi
5. Cihaz ve teçhizat listesi
6. Çalışanları ustalık belgesi fotokopisi
7. Çalışanların son dört aylık sigorta bildirgeleri
8. Yetkili servis ise sözleşmesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Garanti Belgesi için Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması gerekmektedir.
Gerekli Belgeler
1. Bakanlıkça bastırılmış Satış sonrası hizmet yeterlilik Belgesi (3 adet)
2. Servis istasyonlarının dökümü gösterir liste Firma sirkülerine göre teslim ve imzaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanacaktır. Burada belirtilen servis adresleri T.S.E. Hizmet Yeterlilik Belgelerindeki “hizmet yeri adresleri” ile aynı olacaktır.(3 adet)
3. Servis istasyonlarının ; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan standarda veya teknik kriterlere uygun olduğunu gösterir T.S.E.’den alınan belge aslı
4. İthalatçı/ imalatçı ile servis hizmetini veren gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşme aslı (servis istasyonunun ithalatçı/imalatçının kendisine ait olması durumunda böyle bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur.)
5. İmalatçı veya ithalatçıların imza sirküleri aslı

Dikkat Edilecek Hususlar
1. Belge üzerindeki adresin merkez adresi olması gerekmektedir.
2. Satış Sonrası Servis Hizmetleri Belgesi “Belge no” , “Belge tarih” ve “Vize” bölümleri hariç olmak üzere firma adına eksiksiz doldurulacaktır. Verilen Hizmet kapsamı bölümüne T.S.E. tarafından düzenlenen belge ve yazıdaki kapsam aynen yazılacaktır.
3. T.S.E. Hizmet Yeterlilik Belgelerinin vizeleri başvuru tarihi itibariyle geçerli ve noter onaylı olmalıdır. T.S.E standardı veya kriteri dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olmalıdır.
4. İmalatçı veya ithalatçı ile servis istasyonu arasında yapılacak sözleşmeler 40077 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmalı, sözleşme metinlerinin her sayfası taraflarca paraflandıktan sonra tarih atılarak imzalanmalıdır.
5. İthalatçı/imalatçı ile servis istasyonu arasında yapılacak sözleşmelerde aşağıda yazılı metine aynen yer verilecektir.