SİSTEM BELGELENDİRMELERİ
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 standardı, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili genel gerekleri açıklayan uluslar arası bir referanstır. Bununla birlikte bu standartlar, ancak ilgili kuruluşun mevcut yapısına, sektörüne, müşteri yapısına ve seviyesine uygun olarak tasarlanmalı ve uygulamaya alınmalıdır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ölçek büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmelerde, sağlayabileceği faydalar şu şekilde özetlenebilir;
– Müşteri odaklı bir proses/ürün geliştirmeyi, sağlayarak, tüketici tatminini sağlar
– Uluslar arası geçerliliği olduğundan kuruma uluslar arası bir kimlik kazandırır
– Gelişmeye açık bir sistem olup, ürün/proses kalitesinde sürekli gelişmeye olanak sağlar
– Daha büyük bir tüketici kitlesine ulaşabilme olanağı sağlar,
– Prosesin zayıf noktaları tespit edilir, oluşabilecek hata ve uygunsuzlukların önceden tespit edilmesine olanak sağlar.
– Standardın gerekliliklerini karşılayan sektörel kalite kontrol faaliyetlerini girdi/proses/son kontrol bazında gerçekleştirir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14000 standardının uygulaması gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, yakın bir gelecekte gerek toplumun, gerek uluslararası kuruluşların ve gerekse devletlerin zorlaması ile standardın zorunlu bir uygulamaya dönüşeceği tahmin edilmektedir.

ISO 14001 Standardı, çevre politikası, çevre amaçları/hedefleri ve çevre programları doğrultusunda çevre boyutlarının kontrolü ve bertarafına yönelik şartları içermektedir. ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eder. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar ve çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Tüketici ve alıcı firmaların, ülkelerin güvenli gıda talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000 ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

ISO 22000, yasal zorunluluklar, üretici ve dağıtıcı sorumlulukları ve bu esnada yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri, tüketicinin korunmasına dönük bütün uygulamaları içeren izlenebilirlik esaslı bir uygulama standardıdır. ‘Önleyici yaklaşım’ ilkesine göre geliştirilmiştir. Bir gıda ürünü için farklı üretim / proses aşamalarında olabilecek tehlikelerin belirlenmesini, analiz edilmesini, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesini ve bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulmasını takip etmeye yarayan bir yaklaşımdır. Amaç, gıda emniyetini sağlamaktır. Geleneksel son ürün kontrolüne dayanan yaklaşımlardan farklıdır.
Genel hatlarıyla, tarıma yönelik ihtiyaçlar ile gıda imalatçılarına, üreticilerden toptancı ve perakendecilere, paketleme ve üretim malzemeleri üreticilerinden, ulaşım ve temizlik servislerine kadar gıda tedarik zinciri içinde yer alan tüm operatörlere uygulanabilir.

Kuruluş, bu standardın şartlarını sağladığında ISO 22000 belgesini alabilir. Belgelendirme, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirler.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği firmaların dikkatini çekmeye başlayan, önemli konular arasında yer almaktadır. Firmaların başarıyı yakalamalarında en önemli rolü üstlenen iç müşterilerini (çalışanlarını), yapılan işin gereği tehlikelerden koruyarak onların rahat ve güven içinde çalışmalarını sağlayarak verim artışı sağlamak mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle OHSAS 18001 standardı, her türde iş sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilmektedir.

OHSAS 18001, bir kuruluşun faaliyetlerindeki risklerini kontrol etmek, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak ve iş güvenliği performansını iyileştirmek amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlar. Bu standart ile kuruluşlar, faaliyetleri ve çalışma ortamlarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini tanımlayarak risklerini değerlendirmekte; yasal gereklilikleri de dikkate alarak etkin risk kontrol yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaya sokmaktadırlar. OHSAS 18001 standardı sadece firmaların iç müşterilerini değil, firmayı ziyarete gelen müşterilerini, taşeronlarını ve ziyaretçilerinde içeren geniş kapsamlı bir uygulamadır.

Kuruluş, bu standardın şartlarını sağladığında OHSAS 18001 belgesini alabilir. Belgelendirme, kuruluşun normal faaliyetlerinden ve anormal durumlardan kaynaklanan tüm ilintili riskleri kontrol etmesi ve bilmesi amacını gütmektedir.

Organizasyonların, kendi çıkar çevrelerine ve diğer ilgililere İşçi Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği unsurlarına olan bağlılığın gösterilmesi, hem uzun vadede hem de kısa vadede şirketinizin başarısını olumlu etkileyecektir